efa198711

11 tekstów – auto­rem jest efa198711.

- znałaś Go 10 lat... !!!
- dzieliłam z Nim życie, pościel i sny, ale to nie wys­tar­cza by po­wie­dzieć, że Go znam.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 kwietnia 2012, 13:28

Są ta­kie słowa, które od­bi­jają się pus­tym echem... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 czerwca 2011, 00:46

prze­rażające... jak szyb­ko jes­teś w sta­nie zniena­widzić... nieg­dyś naj­ważniej­sze oso­by w Twoim życiu... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 kwietnia 2011, 11:55

Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 kwietnia 2011, 01:16

nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 marca 2011, 00:05

-Chciałaś szczęścia? Dostałaś!
-Szko­da tyl­ko, że w bez­nadziej­nej formie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 marca 2011, 19:23

by­cie z Kłamcą nie uszło me­mu ser­cu na sucho... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 marca 2011, 15:43

zacho­wuje­cie się jak dzieci, a jes­teście po­dob­no do­rośli... kłóci­cie się o każdą za­bawkę, o każdą fo­remkę w pias­kowni­cy życia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lutego 2011, 13:01

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 października 2010, 01:25

prob­lem tkwi w tym, ze w dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie pot­ra­fia do­cenic siebie... widza tyl­ko ty­le ile chca zo­baczyc ich oczy... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 października 2010, 23:00
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

efa198711

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność